Regulamin

Regulamin korzystania ze strony Triverna.pl obowiązujący od 09.12.2020

 1. Postanowienia ogólne
  1. niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.triverna.pl (zwanym dalej serwis), administrowanego przez firmę: Triverna Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17A , 71-441 Szczecin, nip 6351830569, kapitał zakładowy: 143 000 PLN (zwaną dalej triverna).
  2. w serwisie prezentowane są oferty usług (zwane dalej oferta i oferty) świadczonych przez współpracujące z triverna hotele (zwane dalej hotel i hotele). serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji tych usług (zwanych dalej rezerwacjami).
  3. korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe dla użytkownika serwisu. triverna nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od użytkownika za dokonanie rezerwacji.
  4. do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci internet, przeglądarki internetowej z obsługą języka javascript i akceptację plików cookies, aktywne konto e-mail.
 2. Stosunek umowny
  1. triverna działa jako agent w imieniu hotelu i to właśnie hotel ponosi odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi objętej ofertą.
  2. w wyniku dokonania rezerwacji pomiędzy użytkownikiem a hotelem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług określonych w ofercie.
  3. triverna pośredniczy wyłącznie w przekazaniu oświadczenia woli użytkownika serwisu i w żadnym wypadku nie jest:
   1. stroną zawartej pomiędzy hotelem a użytkownikiem serwisu umowy,
   2. pełnomocnikiem hotelu ani użytkownika serwisu w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi,
   3. pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika serwisu,
   4. oferentem lub organizatorem usług objętych ofertą.
 3. Oferta
  1. w ofercie prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) dostarczone przez hotel. hotele mają dostęp do panelu zarządzania ofertami, za pomocą którego zobowiązują się do uaktualniania wszystkich cen i dostępności pokoi. każdy hotel jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w ofercie w serwisie.
  2. w każdej ofercie zostaną podane aktualne i pełne dane hotelu (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer nip).
  3. każda oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmiany lub anulowania rezerwacji. użytkownik serwisu ma prawo dokonać zmiany lub anulowania rezerwacji na warunkach przedstawionych w ofercie. jeżeli oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania rezerwacji, informacja ta zostanie wyraźnie wskazana w treści oferty.
  4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827).
 4. Konto użytkownika i newsletter
  1. do korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu, w tym dokonywania rezerwacji, konieczne jest założenie konta użytkownika w serwisie (zwanego dalej konto).
  2. utworzenie konta jest dobrowolne i bezpłatne. odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych osobowych, adresu e-mail i hasła.
  3. utworzenie konta wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień regulaminu i polityki prywatności i plików cookies (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji).
  4. użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do konta. wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do konta traktuje się jako czynności wykonane przez użytkownika, na którego one wskazują.
  5. zgoda (wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o nowościach i promocjach dostępnych w serwisie (dalej zwanych newsletterem) jest dobrowolna i nie związana ze świadczonymi usługami pośrednicwa w rezerwacji.
  6. użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego konta (w tym częstotliwość otrzymywania newslettera) korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce moje konto.
  7. użytkownik może usunąć konto w serwisie wysyłając maila na adres info@triverna.pl.
 5. Dokonanie rezerwacji i płatność
  1. aby dokonać rezerwacji użytkownik wypełnia formularz rezerwacji dostępny w serwisie.
  2. wypełniając formularz rezerwacji użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do rezerwacji usługi oraz dokonania płatności na rzecz hotelu.
  3. Triverna przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji, w szczególności przekazywania danych osobowych hotelowi, oraz w zakresie do prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych na zasadach określonych w polityce prywatności.
  4. Użytkownik, w zależności od oferty, może mieć dostępne następujące metody płatności:
   1. płatność całości kwoty należnej hotelowi za dokonaną rezerwację w momencie dokonywania rezerwacji.
   2. płatności 25% kwoty należnej hotelowi za dokonaną rezerwację w momencie dokonywania rezerwacji oraz pozostałej części (75%) tej kwoty w hotelu, lub za pośrednictwem Triverna (w zależności od Oferty, w terminie podanym w Ofercie, jednak nie później niż z chwilą rozpoczęcia pobytu w hotelu).
  5. płatności dokonywane są za pośrednictwem kanałów płatności aktualnie dostępnych w serwisie. użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową, prowadzoną przez osoby trzecie, umożliwiającą dokonanie płatności prowadzoną przez podmiot świadczący usługi płatnicze.
  6. po dokonaniu płatności użytkownik otrzyma podsumowanie rezerwacji zawierające nr rezerwacji oraz unikalny kod pin rezerwacji.
  7. podsumowanie rezerwacji użytkownik okaże w momencie rozpoczęcia pobytu w hotelu.
  8. W trakcie pobytu w Hotelu Użytkownik zobowiązuje się do zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, tj. nienarażającego innych osób na zdenerwowanie, niepokój lub niebezpieczeństwo oraz niepowodującego uszkodzenia własności. W szczególności w przypadku usunięcia Użytkownika z Hotelu na skutek nieprzestrzegania regulaminu hotelu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 6. Uprawnienia i odpowiedzialność triverna
  1. triverna dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność serwisu.
  2. triverna zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności serwisu. wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu triverna nie gwarantuje pełnej dostępności serwisu, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych.
  3. triverna nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej funkcjonalności serwisu wynikające z okoliczności opisanych w pkt 6 podpunkt 6.2 powyżej oraz z przyczyn niezależnych od triverna.
  4. Ponieważ prezentowane oferty są ograniczone ilościowo i z przyczyn technicznych może zaistnieć sytuacja, w której jeden dostępny pokój zostanie przypisany do dwóch rezerwacji, Triverna zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, której płatność została zaksięgowana później. Użytkownik otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem anulowanej rezerwacji i nie będzie mu przysługiwało dodatkowe zadośćuczynienie.
  5. triverna zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę serwisu.
 7. Reklamacje
  1. wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług objętych rezerwacją należy kierować bezpośrednio do hotelu lub do hotelu za pośrednictwem triverna na adres reklamacje@triverna.pl. triverna przekaże reklamacje hotelowi w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do triverna.
  2. wszelkie reklamacje związane z działaniem serwisu należy kierować do triverna na adres reklamacje@triverna.pl. triverna rozpatrzy reklamacje w przeciągu 10 dni roboczych.
 8. Prawa własności intelektualnej
  1. wszystkie materiały udostępnione w serwisie są objęte ochroną prawną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. w związku z tym zabronione jest ich kopiowanie oraz wykorzystywanie do innych celów bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela praw do materiałów.
 9. Postanowienia końcowe
  1. regulamin dostępny jest w siedzibie triverna oraz w serwisie.
  2. niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2020.
  3. triverna może zmienić niniejszy regulamin w dowolnej chwili. informacja o zmianie, treść zmian i ich powód zostaną opublikowane w serwisie wraz z nową treścią regulaminu. zmiana regulaminu nie ma zastosowania do już dokonanych rezerwacji.
  4. jeżeli pojedyncze postanowienia warunków regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
  5. prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 10. Środki Triverna
  1. Serwis może przyznać Użytkownikowi środki płatnicze w formie elektronicznej do wykorzystania wyłącznie w ramach Serwisu (zwane dalej Środki Triverna).
  2. Środki Triverna przypisane są do konkretnego Użytkownika i nie mogą zostać przekazane innemu Użytkownikowi.
  3. Środki Triverna nie są kartą płatniczą, ani nie są instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i w żadnym przypadku nie podlegają wymianie na gotówkę, również w sytuacji, gdy Środki Triverna nie zostaną wykorzystane w terminie ważności.
  4. Środki Triverna umożliwiają wyłącznie dokonanie płatności w Serwisie na rzecz Hotelu, tytułem dokonanej za pośrednictwem Serwisu rezerwacji.
  5. Środki Triverna posiadają określoną wartość wyrażoną w złotych polskich (Wartość Środków Triverna) oraz określony termin ważności, po upłynięciu którego nie mogą zostać wykorzystane.
  6. Środki Triverna zostają przyznane Użytkownikowi w przypadku:
   1. wykorzystania przez Użytkownika bonu podarunkowego
   2. anulowania przez Użytkownika rezerwacji wykonanej w Ofercie dopuszczającej anulowanie (tzw. Zwrot na Środki)
   3. pozytywnego rozpatrzenia reklamacji związanej z działaniem Serwisu złożonej przez użytkownika
   4. wybranych akcji marketingowych
  7. W zależności od okoliczności przyznania Środków Triverna ich wykorzystanie może być ograniczone do Ofert wybranych Hoteli.
  8. Po przyznaniu Środków Triverna Użytkownik otrzyma na adres mailowy powiązany z Kontem Użytkownika informację o Wartości Środków Triverna, terminie ważności oraz ewentualnych ograniczeniach ich wykorzystania. Środki będą także widoczne w Serwisie po zalogowaniu w zakładce Moje Konto.
  9. Środki Triverna podlegają sumowaniu.
  10. W toku wykorzystania Środków ich Wartość odejmowana jest od pełnej kwoty rezerwacji. W przypadku, gdy wartość rezerwacji przekracza posiadaną przez użytkownika Wartość Środków Triverna, różnicę pomiędzy posiadaną Wartością Środków Triverna a wartością rezerwacji należy opłacić zgodnie z dostępnymi w serwisie metodami płatności.
  11. Jeżeli środki zostaną wykorzystane na opłacenie rezerwacji w Ofercie dopuszczającej anulowanie, a następnie rezerwacja zostanie anulowana przez Użytkownika, Użytkownikowi zostaną zwrócone Środki o pierwotnej Wartości Środków i pierwotnym terminie ważności.
  12. W przypadku wykrycia nadużyć lub działania na szkodę Serwisu, Triverna zastrzega sobie prawo do anulowania Środków przyznanych Użytkownikowi.
 11. Nabywanie i Wykorzystywanie Kart Podarunkowych
  1. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu wartościowego na okaziciela generowaną przez Triverna, o określonej z góry wartości nominalnej wyrażonej w polskich złotych oraz o określonej dacie ważności (Karta Podarunkowa jest bonem różnego przeznaczenia w rozumieniu Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).
  2. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, ani instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i w żadnym przypadku nie podlega wymianie na gotówkę, również w sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
  3. Jeżeli nie wskazano inaczej, Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 365 dni od daty zakupu.
  4. Nabycie i wykorzystanie Karty Podarunkowej możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym założeniu konta i zalogowaniu się w Serwisie.
  5. Karta Podarunkowa nabywana jest wyłącznie w Serwisie w drodze umowy sprzedaży w zamian za otrzymane od Użytkownika środki pieniężne.
  6. Wydanie Karty Podarunkowej następuje w drodze korespondencji e-mail na adres Użytkownika wskazany w ustawieniach konta Użytkownika w Serwisie.
  7. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  8. W celu uzyskania noty księgowej z tytułu zakupionych Kart Podarunkowych Użytkownik może skontaktować się z Triverna na adres e-mail: bok@triverna.pl.
  9. Karta Podarunkowa może być przekazana przez Użytkownika osobie trzeciej (Posiadacz Karty Podarunkowej).
  10. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Posiadacza Karty Podarunkowej o zawartych w niniejszym Regulaminie zasadach realizacji Karty Podarunkowej oraz o konieczności zapoznania się z jego treścią. Odpowiedzialność za przekazanie Posiadaczowi Karty Podarunkowej pełnej informacji o zasadach realizacji Karty Podarunkowej ponosi Użytkownik.
  11. W wyniku wykorzystania Karty Podarunkowej Posiadaczowi Karty Podarunkowej zostaną przyznane Środki Triverna o Wartości Środków równej nominalnej wartości Karty Podarunkowej i terminie ważności równym dacie ważności Karty Podarunkowej. Następnie Środki Triverna mogą zostać wykorzystane na rezerwacje w Serwisie zgodnie z par. 10 Regulaminu.
  12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Triverna nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Triverna, po jej przekazaniu Użytkownikowi.
  13. Użytkownik może zgłosić utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej w celu jej zablokowania. Blokada Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: bok@triverna.pl z podaniem nr zamówienia.
  14. Użytkownik może dokonać zwrotu niewykorzystanej Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty. Odstąpienie może mieć formę wiadomości e-mail przesłanej na adres bok@triverna.pl z podaniem kodu Karty Podarunkowej lub nr zamówienia lub potwierdzenia płatności. Odstępując od umowy Użytkownik gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Podarunkowej Użytkownik ani Posiadacz Karty Podarunkowej nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila Użytkownika o odstąpieniu od umowy zakupu Karty Podarunkowej a dezaktywacją Karty Podarunkowej użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Triverna będzie zwolniona z obowiązku zwrotu Użytkownikowi zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową.

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony Triverna.pl obowiązujący do 09.12.2020

 1. Postanowienia ogólne
  1. niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.triverna.pl (zwanym dalej serwis), administrowanego przez firmę: Triverna Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17A , 71-441 Szczecin, nip 6351830569, kapitał zakładowy: 143 000 PLN (zwaną dalej triverna).
  2. w serwisie prezentowane są oferty usług (zwane dalej oferta i oferty) świadczonych przez współpracujące z triverna hotele (zwane dalej hotel i hotele). serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji tych usług (zwanych dalej rezerwacjami).
  3. korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe dla użytkownika serwisu. triverna nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od użytkownika za dokonanie rezerwacji.
  4. do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci internet, przeglądarki internetowej z obsługą języka javascript i akceptację plików cookies, aktywne konto e-mail.
 2. Stosunek umowny
  1. triverna działa jako agent w imieniu hotelu i to właśnie hotel ponosi odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi objętej ofertą.
  2. w wyniku dokonania rezerwacji pomiędzy użytkownikiem a hotelem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług określonych w ofercie.
  3. triverna pośredniczy wyłącznie w przekazaniu oświadczenia woli użytkownika serwisu i w żadnym wypadku nie jest:
   1. stroną zawartej pomiędzy hotelem a użytkownikiem serwisu umowy,
   2. pełnomocnikiem hotelu ani użytkownika serwisu w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi,
   3. pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika serwisu,
   4. oferentem lub organizatorem usług objętych ofertą.
 3. Oferta
  1. w ofercie prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) dostarczone przez hotel. hotele mają dostęp do panelu zarządzania ofertami, za pomocą którego zobowiązują się do uaktualniania wszystkich cen i dostępności pokoi. każdy hotel jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w ofercie w serwisie.
  2. w każdej ofercie zostaną podane aktualne i pełne dane hotelu (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer nip).
  3. każda oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmiany lub anulowania rezerwacji. użytkownik serwisu ma prawo dokonać zmiany lub anulowania rezerwacji na warunkach przedstawionych w ofercie. jeżeli oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania rezerwacji, informacja ta zostanie wyraźnie wskazana w treści oferty.
  4. oferta może nie przewidywać możliwości zmiany lub anulacji zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. u. z 2014 r. poz. 827) („ustawa o prawach konsumenta”).
 4. Konto użytkownika i newsletter
  1. do korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu, w tym dokonywania rezerwacji, konieczne jest założenie konta użytkownika w serwisie (zwanego dalej konto).
  2. utworzenie konta jest dobrowolne i bezpłatne. odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych osobowych, adresu e-mail i hasła.
  3. utworzenie konta wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień regulaminu i polityki prywatności i plików cookies (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji).
  4. użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do konta. wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do konta traktuje się jako czynności wykonane przez użytkownika, na którego one wskazują.
  5. zgoda (wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o nowościach i promocjach dostępnych w serwisie (dalej zwanych newsletterem) jest dobrowolna i nie związana ze świadczonymi usługami pośrednicwa w rezerwacji.
  6. użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego konta (w tym częstotliwość otrzymywania newslettera) korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce moje konto.
  7. użytkownik może usunąć konto w serwisie wysyłając maila na adres info@triverna.pl.
 5. Dokonanie rezerwacji i płatność
  1. aby dokonać rezerwacji użytkownik wypełnia formularz rezerwacji dostępny w serwisie.
  2. wypełniając formularz rezerwacji użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do rezerwacji usługi oraz dokonania płatności na rzecz hotelu.
  3. Triverna przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji, w szczególności przekazywania danych osobowych hotelowi, oraz w zakresie do prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych na zasadach określonych w polityce prywatności.
  4. Użytkownik, w zależności od oferty, może mieć dostępne następujące metody płatności:
   1. płatność całości kwoty należnej hotelowi za dokonaną rezerwację w momencie dokonywania rezerwacji.
   2. płatności 25% kwoty należnej hotelowi za dokonaną rezerwację w momencie dokonywania rezerwacji oraz pozostałej części (75%) tej kwoty w hotelu, lub za pośrednictwem Triverna (w zależności od Oferty, w terminie podanym w Ofercie, jednak nie później niż z chwilą rozpoczęcia pobytu w hotelu).
  5. płatności dokonywane są za pośrednictwem kanałów płatności aktualnie dostępnych w serwisie. użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową, prowadzoną przez osoby trzecie, umożliwiającą dokonanie płatności prowadzoną przez podmiot świadczący usługi płatnicze.
  6. po dokonaniu płatności użytkownik otrzyma podsumowanie rezerwacji zawierające nr rezerwacji oraz unikalny kod pin rezerwacji.
  7. podsumowanie rezerwacji użytkownik okaże w momencie rozpoczęcia pobytu w hotelu.
  8. W trakcie pobytu w Hotelu Użytkownik zobowiązuje się do zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, tj. nienarażającego innych osób na zdenerwowanie, niepokój lub niebezpieczeństwo oraz niepowodującego uszkodzenia własności. W szczególności w przypadku usunięcia Użytkownika z Hotelu na skutek nieprzestrzegania regulaminu hotelu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 6. Uprawnienia i odpowiedzialność triverna
  1. triverna dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność serwisu.
  2. triverna zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności serwisu. wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu triverna nie gwarantuje pełnej dostępności serwisu, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych.
  3. triverna nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej funkcjonalności serwisu wynikające z okoliczności opisanych w pkt 6 podpunkt 6.2 powyżej oraz z przyczyn niezależnych od triverna.
  4. Ponieważ prezentowane oferty są ograniczone ilościowo i z przyczyn technicznych może zaistnieć sytuacja, w której jeden dostępny pokój zostanie przypisany do dwóch rezerwacji, Triverna zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, której płatność została zaksięgowana później. Użytkownik otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem anulowanej rezerwacji i nie będzie mu przysługiwało dodatkowe zadośćuczynienie.
  5. triverna zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę serwisu.
 7. Reklamacje
  1. wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług objętych rezerwacją należy kierować bezpośrednio do hotelu lub do hotelu za pośrednictwem triverna na adres reklamacje@triverna.pl. triverna przekaże reklamacje hotelowi w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do triverna.
  2. wszelkie reklamacje związane z działaniem serwisu należy kierować do triverna na adres reklamacje@triverna.pl. triverna rozpatrzy reklamacje w przeciągu 10 dni roboczych.
 8. Prawa własności intelektualnej
  1. wszystkie materiały udostępnione w serwisie są objęte ochroną prawną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. w związku z tym zabronione jest ich kopiowanie oraz wykorzystywanie do innych celów bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela praw do materiałów.
 9. Postanowienia końcowe
  1. regulamin dostępny jest w siedzibie triverna oraz w serwisie.
  2. niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2020.
  3. triverna może zmienić niniejszy regulamin w dowolnej chwili. informacja o zmianie, treść zmian i ich powód zostaną opublikowane w serwisie wraz z nową treścią regulaminu. zmiana regulaminu nie ma zastosowania do już dokonanych rezerwacji.
  4. jeżeli pojedyncze postanowienia warunków regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
  5. prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 10. Środki Triverna
  1. Serwis może przyznać Użytkownikowi środki płatnicze w formie elektronicznej do wykorzystania wyłącznie w ramach Serwisu (zwane dalej Środki Triverna).
  2. Środki Triverna przypisane są do konkretnego Użytkownika i nie mogą zostać przekazane innemu Użytkownikowi.
  3. Środki Triverna nie są kartą płatniczą, ani nie są instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i w żadnym przypadku nie podlegają wymianie na gotówkę.
  4. Środki Triverna umożliwiają wyłącznie dokonanie płatności w Serwisie na rzecz Hotelu, tytułem dokonanej za pośrednictwem Serwisu rezerwacji.
  5. Środki Triverna posiadają określoną wartość wyrażoną w złotych polskich (Wartość Środków Triverna) oraz określony termin ważności, po upłynięciu którego nie mogą zostać wykorzystane.
  6. Środki Triverna zostają przyznane Użytkownikowi w przypadku:
   1. wykorzystania przez Użytkownika bonu podarunkowego
   2. anulowania przez Użytkownika rezerwacji wykonanej w Ofercie dopuszczającej anulowanie (tzw. Zwrot na Środki)
   3. pozytywnego rozpatrzenia reklamacji związanej z działaniem Serwisu złożonej przez użytkownika
   4. wybranych akcji marketingowych
  7. W zależności od okoliczności przyznania Środków Triverna ich wykorzystanie może być ograniczone do Ofert wybranych Hoteli.
  8. Po przyznaniu Środków Triverna Użytkownik otrzyma na adres mailowy powiązany z Kontem Użytkownika informację o Wartości Środków Triverna, terminie ważności oraz ewentualnych ograniczeniach ich wykorzystania. Środki będą także widoczne w Serwisie po zalogowaniu w zakładce Moje Konto.
  9. Środki Triverna podlegają sumowaniu.
  10. W toku wykorzystania Środków ich Wartość odejmowana jest od pełnej kwoty rezerwacji. W przypadku, gdy wartość rezerwacji przekracza posiadaną przez użytkownika Wartość Środków Triverna, różnicę pomiędzy posiadaną Wartością Środków Triverna a wartością rezerwacji należy opłacić zgodnie z dostępnymi w serwisie metodami płatności.
  11. Jeżeli środki zostaną wykorzystane na opłacenie rezerwacji w Ofercie dopuszczającej anulowanie, a następnie rezerwacja zostanie anulowana przez Użytkownika, Użytkownikowi zostaną zwrócone Środki o pierwotnej Wartości Środków i pierwotnym terminie ważności.
  12. W przypadku wykrycia nadużyć lub działania na szkodę Serwisu, Triverna zastrzega sobie prawo do anulowania Środków przyznanych Użytkownikowi.

Polityka prywatności

Serwisu internetowego triverna.pl obowiązująca od 27.08.2021

Serwis internetowy www.triverna.pl (dalej również „Serwis”) jest administrowany przez Triverna Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, 6351830569, kapitał zakładowy: 143 000 PLN (dalej również „Administrator”).

Niniejsza polityka prywatności określa warunki, sposób gromadzenia, i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu przez Administratora.

 1. Administrator, na zasadach oraz w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności, zbiera dane osobowe użytkowników obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”, w celu:
  1. prawidłowej relacji żądanej usługi tj. bezpłatnej usługi pośrednictwa w rezerwacji usług hotelowych u partnerów Serwisu – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika);
  2. marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - przesyłania użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu obejmujących informacje o dostępności noclegów, hoteli i promocjach, newslettera.- w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora)
  3. badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości obsługi Serwisu - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes Administratora)
 3. Odbiorcami zbieranych i przetwarzanych danych osobowych są:
  1. partnerzy Serwisu, podmioty prowadzące działalność turystyczną i noclegową – obiekty i hotele w Polsce i za granicą. Wskazane obiekty są osobnymi administratorami danych osobowych Użytkowników w zakresie wykonywania usługi pobytu oraz pozostałych usług własnych.
  2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości obsługi Serwisu, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 4. W celu skorzystania z usług oferowanych przez partnerów Serwisu, użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe, konieczne do dokonania rezerwacji.
 5. Na potrzeby realizacji celu, o którym mowa w pkt 2 podpunkt 2.1 niniejszej polityki prywatności, na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) RODO (przekazanie danych poza obszar EOG w sytuacji, w której jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem) dane osobowe użytkowników mogą być przekazane do państw trzecich, w których siedzibę mają hotele objęte usługami pośrednictwa – tylko w sytuacji, w której użytkownik rezerwuje hotel położony poza strefą EOG. Informujemy, że na stronie http://eur-lex.europa.eu znajdują się decyzje Komisji UE w sprawie stwierdzenia lub braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych w państwach położonych poza strefą EOG.
 6. Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 7. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych np. skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 10 oraz pkt. 13 niniejszej polityki prywatności lub odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. celu przetwarzania;
  2. kategorii odnośnych danych osobowych;
  3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
 9. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 10. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia):
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 11. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 12. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 13. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Po zalogowaniu się do Serwisu użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym bok@triverna.pl.
 17. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
  1. e-mail: bok@triverna.pl
  2. adres pocztowy: Triverna Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin
 18. Triverna zastrzega sobie możliwość wysyłania użytkownikom informacji handlowych dotyczących wyłącznie spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu. Wszelkie informacje handlowe o charakterze komercyjnym (reklamy) są wysyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą zgodnie (wyrażoną w trakcie rejestracji) z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.).
 19. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 20. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 21. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 22. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Kliknij tutaj aby zapoznać się z polityką prywatności Google dla usługi Analytics lub aby wyłączyć monitorowanie aktywności na niniejszej witrynie.

Polityka prywatności

Serwisu internetowego triverna.pl obowiązująca do 27.08.2021

Serwis internetowy www.triverna.pl (dalej również „Serwis”) jest administrowany przez Triverna Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, 6351830569, kapitał zakładowy: 143 000 PLN (dalej również „Administrator”).

Niniejsza polityka prywatności określa warunki, sposób gromadzenia, i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu przez Administratora.

 1. Administrator, na zasadach oraz w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności, zbiera dane osobowe użytkowników obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”, w celu:
  1. prawidłowej relacji żądanej usługi tj. bezpłatnej usługi pośrednictwa w rezerwacji usług hotelowych u partnerów Serwisu – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika);
  2. marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - przesyłania użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu obejmujących informacje o dostępności noclegów, hoteli i promocjach, newslettera.- w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora)
 3. Odbiorcami zbieranych i przetwarzanych danych osobowych są partnerzy Serwisu, podmioty prowadzące działalność turystyczną i noclegową – obiekty i hotele w Polsce i za granicą. Wskazane obiekty są osobnymi administratorami danych osobowych Użytkowników w zakresie wykonywania usługi pobytu oraz pozostałych usług własnych.
 4. W celu skorzystania z usług oferowanych przez partnerów Serwisu, użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe, konieczne do dokonania rezerwacji.
 5. Na potrzeby realizacji celu, o którym mowa w pkt 2 podpunkt 2.1 niniejszej polityki prywatności, na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) RODO (przekazanie danych poza obszar EOG w sytuacji, w której jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem) dane osobowe użytkowników mogą być przekazane do państw trzecich, w których siedzibę mają hotele objęte usługami pośrednictwa – tylko w sytuacji, w której użytkownik rezerwuje hotel położony poza strefą EOG. Informujemy, że na stronie http://eur-lex.europa.eu znajdują się decyzje Komisji UE w sprawie stwierdzenia lub braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych w państwach położonych poza strefą EOG.
 6. Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 7. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych np. skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 10 oraz pkt. 13 niniejszej polityki prywatności lub odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. celu przetwarzania;
  2. kategorii odnośnych danych osobowych;
  3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
 9. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 10. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia):
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 11. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 12. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 13. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Po zalogowaniu się do Serwisu użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym info@triverna.pl.
 17. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
  1. e-mail: info@triverna.pl
  2. adres pocztowy: Triverna Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin
 18. Triverna zastrzega sobie możliwość wysyłania użytkownikom informacji handlowych dotyczących wyłącznie spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu. Wszelkie informacje handlowe o charakterze komercyjnym (reklamy) są wysyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą zgodnie (wyrażoną w trakcie rejestracji) z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.).
 19. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 20. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 21. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 22. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Kliknij tutaj aby zapoznać się z polityką prywatności Google dla usługi Analytics lub aby wyłączyć monitorowanie aktywności na niniejszej witrynie.