Regulamin

Regulamin korzystania ze strony Triverna.pl obowiązujący od 25.05.2018

 1. Postanowienia ogólne
  1. niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.triverna.pl (zwanym dalej serwis), administrowanego przez firmę: XSTAR Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, nip 6351830569, kapitał zakładowy: 14 300 PLN (zwaną dalej triverna).
  2. w serwisie prezentowane są oferty usług (zwane dalej oferta i oferty) świadczonych przez współpracujące z triverna hotele (zwane dalej hotel i hotele). serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji tych usług (zwanych dalej rezerwacjami).
  3. korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe dla użytkownika serwisu. triverna nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od użytkownika za dokonanie rezerwacji.
  4. do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci internet, przeglądarki internetowej z obsługą języka javascript i akceptację plików cookies, aktywne konto e-mail.
 2. Stosunek umowny
  1. triverna działa jako agent w imieniu hotelu i to właśnie hotel ponosi odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi objętej ofertą.
  2. w wyniku dokonania rezerwacji pomiędzy użytkownikiem a hotelem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług określonych w ofercie.
  3. triverna pośredniczy wyłącznie w przekazaniu oświadczenia woli użytkownika serwisu i w żadnym wypadku nie jest:
   1. stroną zawartej pomiędzy hotelem a użytkownikiem serwisu umowy,
   2. pełnomocnikiem hotelu ani użytkownika serwisu w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi,
   3. pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika serwisu,
   4. oferentem lub organizatorem usług objętych ofertą.
 3. Oferta
  1. w ofercie prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) dostarczone przez hotel. hotele mają dostęp do panelu zarządzania ofertami, za pomocą którego zobowiązują się do uaktualniania wszystkich cen i dostępności pokoi. każdy hotel jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w ofercie w serwisie.
  2. w każdej ofercie zostaną podane aktualne i pełne dane hotelu (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer nip).
  3. każda oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmiany lub anulowania rezerwacji. użytkownik serwisu ma prawo dokonać zmiany lub anulowania rezerwacji na warunkach przedstawionych w ofercie. jeżeli oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania rezerwacji, informacja ta zostanie wyraźnie wskazana w treści oferty.
  4. oferta może nie przewidywać możliwości zmiany lub anulacji zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. u. z 2014 r. poz. 827) („ustawa o prawach konsumenta”).
 4. Konto użytkownika i newsletter
  1. do korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu, w tym dokonywania rezerwacji, konieczne jest założenie konta użytkownika w serwisie (zwanego dalej konto).
  2. utworzenie konta jest dobrowolne i bezpłatne. odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych osobowych, adresu e-mail i hasła.
  3. utworzenie konta wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień regulaminu i polityki prywatności i plików cookies (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji).
  4. użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do konta. wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do konta traktuje się jako czynności wykonane przez użytkownika, na którego one wskazują.
  5. zgoda (wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o nowościach i promocjach dostępnych w serwisie (dalej zwanych newsletterem) jest dobrowolna i nie związana ze świadczonymi usługami pośrednicwa w rezerwacji.
  6. użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego konta (w tym częstotliwość otrzymywania newslettera) korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce moje konto.
  7. użytkownik może usunąć konto w serwisie wysyłając maila na adres info@triverna.pl.
 5. Dokonanie rezerwacji i płatność
  1. aby dokonać rezerwacji użytkownik wypełnia formularz rezerwacji dostępny w serwisie.
  2. wypełniając formularz rezerwacji użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do rezerwacji usługi oraz dokonania płatności na rzecz hotelu.
  3. Triverna przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji, w szczególności przekazywania danych osobowych hotelowi, oraz w zakresie do prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych na zasadach określonych w polityce prywatności.
  4. Użytkownik, w zależności od oferty, ma dostępne następujące metody płatności:
   1. płatność całości kwoty należnej hotelowi za dokonaną rezerwację w momencie dokonywania rezerwacji.
   2. płatności zaliczki w wysokości 25% kwoty należnej hotelowi za dokonaną rezerwację w momencie dokonywania rezerwacji oraz pozostałej części (75%) tej kwoty w hotelu z chwilą rozpoczęcia pobytu w hotelu.
  5. płatności dokonywane są za pośrednictwem kanałów płatności aktualnie dostępnych w serwisie. użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową, prowadzoną przez osoby trzecie, umożliwiającą dokonanie płatności prowadzoną przez podmiot świadczący usługi płatnicze.
  6. po dokonaniu płatności użytkownik otrzyma podsumowanie rezerwacji zawierające nr rezerwacji oraz unikalny kod pin rezerwacji.
  7. podsumowanie rezerwacji użytkownik okaże w momencie rozpoczęcia pobytu w hotelu.
  8. rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem dotpay.pl
 6. Uprawnienia i odpowiedzialność triverna
  1. triverna dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność serwisu.
  2. triverna zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności serwisu. wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu triverna nie gwarantuje pełnej dostępności serwisu, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych.
  3. triverna nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej funkcjonalności serwisu wynikające z okoliczności opisanych w pkt 6 podpunkt 6.2 powyżej oraz z przyczyn niezależnych od triverna.
  4. triverna zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę serwisu.
 7. Reklamacje
  1. wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług objętych rezerwacją należy kierować bezpośrednio do hotelu lub do hotelu za pośrednictwem triverna na adres reklamacje@triverna.pl. triverna przekaże reklamacje hotelowi w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do triverna.
  2. wszelkie reklamacje związane z działaniem serwisu należy kierować do triverna na adres reklamacje@triverna.pl. triverna rozpatrzy reklamacje w przeciągu 10 dni roboczych.
 8. Prawa własności intelektualnej
  1. wszystkie materiały udostępnione w serwisie są objęte ochroną prawną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. w związku z tym zabronione jest ich kopiowanie oraz wykorzystywanie do innych celów bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela praw do materiałów.
 9. Postanowienia końcowe
  1. regulamin dostępny jest w siedzibie triverna oraz w serwisie.
  2. niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.
  3. triverna może zmienić niniejszy regulamin w dowolnej chwili. informacja o zmianie, treść zmian i ich powód zostaną opublikowane w serwisie wraz z nową treścią regulaminu. zmiana regulaminu nie ma zastosowania do już dokonanych rezerwacji.
  4. jeżeli pojedyncze postanowienia warunków regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
  5. prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony Triverna.pl obowiązujący do 25.05.2018

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.triverna.pl (zwanym dalej Serwis), administrowanego jest przez firmę: XSTAR Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, NIP 6351830569, kapitał zakładowy: 14 300 PLN (zwaną dalej Triverna).
  2. W Serwisie prezentowane są oferty usług (zwane dalej Oferta i Oferty) świadczonych przez współpracujące z Triverna hotele (zwane dalej Hotel i Hotele). Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji tych usług (zwanych dalej Rezerwacjami).
  3. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie darmowe dla użytkownika Serwisu. Triverna nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od użytkownika za dokonanie Rezerwacji.
  4. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci internet, przeglądarki internetowej z obsługą języka JavaScript i akceptację plików cookies, aktywne konto e-mail.
 2. Stosunek umowny
  1. Triverna działa jako agent w imieniu Hotelu i to właśnie Hotel ponosi odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi objętej Ofertą.
  2. W wyniku dokonania Rezerwacji pomiędzy użytkownikiem a Hotelem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług określonych w Ofercie.
  3. Triverna pośredniczy wyłącznie w przekazaniu oświadczenia woli użytkownika Serwisu i w żadnym wypadku nie jest:
   1. stroną zawartej pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu umowy,
   2. pełnomocnikiem Hotelu ani użytkownika Serwisu w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi,
   3. pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika Serwisu,
   4. oferentem lub organizatorem usług objętych Ofertą.
 3. Oferta
  1. W Ofercie prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) dostarczone przez Hotel. Hotele mają dostęp do panelu zarządzania Ofertami, za pomocą którego zobowiązują się do uaktualniania wszystkich cen i dostępności pokoi. Każdy Hotel jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie w Serwisie.
  2. W każdej ofercie zostaną podane aktualne i pełne dane Hotelu (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer NIP).
  3. Każda Oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik Serwisu ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie. Jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji informacja ta zostanie wyraźnie wskazana w treści Oferty.
  4. OFERTA MOŻE NIE PRZEWIDYWAĆ MOŻLIWOŚCI ZMIANY LUB ANULACJI ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 38 PKT 12 USTAWY Z DNIA 30 maja 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 827) („USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA”).
 4. Konto użytkownika i Newsletter
  1. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu w tym dokonywania Rezerwacji konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie (zwanego dalej Konto).
  2. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych osobowych, adresu e-mail i hasła.
  3. Utworzenie Konta wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności i plików cookies (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji).
  4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do Konta. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta traktuje się, jako czynności wykonane przez Użytkownika, na którego one wskazują.
  5. Tworząc Konto użytkownik wyraża zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji) na otrzymywanie drogą elektroniczną niezamówionych informacji handlowych o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie oraz innych wysyłanych przez Triverna we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich (dalej zwanych Newsletterem).
  6. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego Konta (w tym częstotliwość otrzymywania Newslettera) korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce Moje Konto.
  7. Użytkownik może usunąć Konto w Serwisie wysyłając maila na adres info@triverna.pl.
 5. Dokonanie rezerwacji i płatność
  1. Aby dokonać Rezerwacji użytkownik wypełnia formularz rezerwacji dostępny w Serwisie.
  2. Wypełniając formularz rezerwacji użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do rezerwacji usługi oraz dokonania płatności na rzecz Hotelu.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Rezerwacji w szczególności przekazywania danych osobowych Hotelowi.
  4. Użytkownik ma do wyboru co najmniej jedną z następujących metod płatności:
   1. Płatność całości kwoty należnej Hotelowi za dokonaną Rezerwację w momencie dokonywania Rezerwacji.
   2. Płatności zaliczki w wysokości 25% kwoty należnej Hotelowi za dokonaną Rezerwację w momencie dokonywania Rezerwacji oraz pozostałej części (75%) tej kwoty w Hotelu z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu.
  5. Płatności dokonywane są za pośrednictwem kanałów płatności aktualnie dostępnych w Serwisie. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową, prowadzoną przez osoby trzecie, umożliwiającą dokonanie płatności prowadzoną przez podmiot świadczący usługi płatnicze.
  6. Po dokonaniu płatności użytkownik otrzyma podsumowanie Rezerwacji zawierające nr rezerwacji oraz unikalny kod PIN rezerwacji.
  7. Podsumowanie rezerwacji użytkownik okaże w momencie rozpoczęcia pobytu w Hotelu.
  8. Rozliczenia transakcji karta, kredytowa, i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 6. Uprawnienia i odpowiedzialność Triverna
  1. Triverna dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność Serwisu.
  2. Triverna zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności Serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności Serwisu. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu Triverna nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych.
  3. Triverna nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej funkcjonalności Serwisu wynikające z okoliczności opisanych w pkt. 2. powyżej oraz z przyczyn niezależnych od Triverna.
  4. Triverna zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.
 7. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług objętych Rezerwacją należy kierować bezpośrednio do Hotelu lub do Hotelu za pośrednictwem Triverna na adres reklamacje@triverna.pl. Triverna przekaże reklamacje Hotelowi w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do Triverna.
  2. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu należy kierować do Triverna na adres reklamacje@triverna.pl. Triverna rozpatrzy reklamacje w przeciągu 10 dni roboczych.
 8. Prawa własności intelektualnej
  1. Wszystkie materiały udostępnione w Serwisie są objęte ochroną prawną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym zabronione jest ich kopiowanie oraz wykorzystywanie do innych celów bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela praw do materiałów.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Triverna oraz w Serwisie.
  2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2016.
  3. Triverna może zmienić niniejszy regulamin w dowolnej chwili. Informacja o zmianie, treść zmian i ich powód zostaną opublikowane w Serwisie wraz z nową treścią regulaminu. Zmiana regulaminu nie ma zastosowania do już dokonanych Rezerwacji.
  4. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
  5. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.